Multi MCU Kits

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
  1. MT-PIC-C
    โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC... รายละเอียดเพิ่มเติม

    เริ่มที่ ฿725.00

  2. MT-dsPIC-A
    โมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC... รายละเอียดเพิ่มเติม
    ฿710.00
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

2 รายการ

ต่อหน้า
ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย