Digital Labs - MICRO RESEARCH TECHNOLOGY

Go to content

Main menu:

Training Set

MDX-01

ชุดทดลองวงจรดิจิตอล MDX-01 พื้นฐาน ทดลองวงจรวงจรบนแผ่นโปรโต้บอร์ด โดยภายในชุดทดลองออกแบบที่ให้วงจรประกอบพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นเช่น ลอจิกสวิทช์, ลอจิกมอนิเตอร์, พัลล์สวิทช์, ดีเบาว์สวิทช์, 7-Segment, ชุดปรับค่าแรงดัน และวงจรสร้างสัญญาณพัลล์ความถี่ เป็นต้น

3,355 ฿ Add

MDX-02

ชุดทดลองวงจรดิจิตอล MDX-02B สำหรับการทดลองวงจรบนแผ่นโปรโต้บอร์ด โดยภายในชุดทดลองออกแบบที่ให้วงจรประกอบพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นเช่น ลอจิกสวิทช์, ลอจิกมอนิเตอร์, พัลล์สวิทช์, ดีเบาว์สวิทช์, 7-Segment, ชุดปรับค่าแรงดัน และวงจรสร้างสัญญาณพัลล์ความถี่ เป็นต้นอีกทั้งออกแบบให้มีฝาครอบป้องกันฝุ่นและสะดวกต่อการจัดเก็บ

4,455 ฿ Add

MDX-03

ชุดทดลองวงจรดิจิตอล MDX-03 สำหรับการทดลองวงจรบนแผ่นโปรโต้บอร์ดขนาดใหญ่ โดยภายในชุดทดลองออกแบบที่ให้มีวงจรประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นเช่น ลอจิกสวิทช์, ลอจิกมอนิเตอร์, พัลล์สวิทช์, ดีเบาว์สวิทช์, 7-Segment, ชุดปรับค่าแรงดัน และวงจรสร้างสัญญาณรูปคลื่นความถี่ Sine,Square และ Triangle เป็นต้น เหมาะสำหรับเป็นชุดทดลองขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นประยุกต์ มีวงจรป้องกันความเสียหายด้วยระบบป้องกันการลัดวงจร

13,750 ฿ Add
 
 
Back to content | Back to main menu