ภาคอุตสาหกรรม

1. Display board : ระบบแสดงผลสถานะและข้อมูลการผลิตในโรงงาน และ การแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ



2. Pokayoke / Andon display: ระบบแจ้งเตือนหัวหน้างาน และ ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดจากขั้นตอนการผลิต



3. PLC / Touch Panel / SCADA System ระบบงานควบคุมอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม



4. Data logger , Converter and IoT Application



5. บริกการงานออกแบบระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์