MDX-01 (N) , รุ่นมาตรฐาน

MDX-01 (N) , รุ่นมาตรฐาน

สินค้าหมด
SKU
MDX-01 (N)
ไม่มี
ชุดทดลองวงจรดิจิตอล MDX-01 พื้นฐาน ทดลองวงจรวงจรบนแผ่นโปรโต้บอร์ด โดยภายในชุดทดลองออกแบบที่ให้วงจรประกอบพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นเช่น ลอจิกสวิทช์, ลอจิกมอนิเตอร์, พัลล์สวิทช์, ดีเบาว์สวิทช์, 7-Segment, ชุดปรับค่าแรงดัน และวงจรสร้างสัญญาณพัลล์ความถี่ เป็นต้น
฿2,420.00
ชุดทดลองวงจรดิจิตอล MDX-01 สำหรับการทดลองวงจรดิจิตอลบนแผ่นโปรโต้บอร์ด โดยภายในชุดทดลองออกแบบที่ให้วงจรประกอบพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นเช่น ลอจิกสวิทช์, ลอจิกมอนิเตอร์, พัลล์สวิทช์, ดีเบาว์สวิทช์, 7-Segment, ชุดปรับค่าแรงดัน และวงจรสร้างสัญญาณพัลล์ความถี่ เป็นต้น เหมาะสำหรับเป็นชุดทดลองขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีรุ่น MDX-01 สำหรับการใช้งานแบบปกติ และรุ่น MDX-01S เป็นแบบที่มีวงจรป้องกันความเสียหายจากโดยมีระบบป้องกันการลัดวงจร (Short Circuit Protection)
ข้อมูลเพิ่มเติม
อุปกรณ์ประกอบในชุด ชุดทดลอง MDX-01 หรือ MDX-01S ตามรุ่นที่ระบุซื้อ อะเด็ปเตอร์ 12VDC/800mA สายเสียบต่อทดลองวงจรแบบหัวทองเหลือง จำนวน 20 เส้น (WPP-20) คู่มือการใช้งาน
รุ่น Digital Training Set