Simulator Labs - MICRO RESEARCH TECHNOLOGY

Go to content

Main menu:

Training Set
SIM-01 : Star/Delta Motor Control Simulator

SIM-01 : Star/Delta Motor Control Simulator

-ชุดจำลองการระบบสตาร์ทมอเตอร์แบบ Star/Delta เหมาะสำหรับการทดสอบเขียนโปรแกรมการควบคุมพื้นฐาน
-สามาถทำงานได้ 2 โหมด คือ โหมดจำลองการทำงานการทำงานด้วยตัวเอง (Self Operation) สามารถทดสอบการทำงานได้เพียงแค่จ่ายไฟให้กับระบบเท่านั้น โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณควบคุมจากภายนอก และอีกโหมดคือการควบคุมการทำงานจากภายนอก
-จำลองการทำงานของแม็กเนติกคอนเท็คด้วยหลอด LED จำนวน 3 ดวง
-จำลองการหมุนของมอเตอร์แบบ Star และ Delta ได้ด้วยการกระพริบของหลอด LED (ช้า/เร็ว)
-สวิทช์อินพุต 2 ชุด (START/STOP)
-ขั้วต่อสายเป็นแบบ Safety Socket , 4 mm
-แรงดันใช้งาน 12-24VDC

2,860 ฿ Add
SIM-02 : Mixing Process Simulator

SIM-02 : Mixing Process Simulator

-ชุดจำลองการผสมสารเคมี 2 ชนิด มีระบบจำลองวาล์วส่งเข้าและปล่อยออกจากถังผสม รวมถึงมอเตอร์ผสมสารเคมีภายในถัง
-จำลองวาล์วเติมสารเคมีเข้าสู่ถังผสมด้วยหลอด LED จำนวน 2 ชุด
-จำลองวาล์วการปล่อยสารเคมีออกจากถังผสมด้วยหลอด LED จำนวน 1 ชุด
-จำลองการทำงานของมอเตอร์ผสมสารเคมีด้วยหลอด LED จำนวน 2 ดวง สามารถแสดงความเร็วการหมุนของมอเตอร์ช้า/เร็ว ได้ด้วยการกระพริบของหลอด LED ที่สอดคล้องกับสัญญาณการควบคุม
-สามารถแสดงระดับของสารเคมีภายในถังผสม ได้ด้วยหลอด LED จำนวน 8 ดวง โดยแสดงค่าระดับตามการควบคุมของวาล์วโดยอัตโนมัติ
-มีเซนเซอร์ตรวจวัดระดับ จำนวน 3 ระดับ คือ สูง/กลาง และ ต่ำ ให้สัญญาณเอาต์พุตที่สอดคล้องกับระดับสารเคมีภายในถัง
-ฟังก์ชันตรวจสอบการควบคุมผิดพลาดซึ่งจะคอยตรวจสอบสัญญาณการควบคุมโดยอัตโนมัติ และแสดงผลด้วยหลอด LED ได้แก่ การแจ้งเตือนการเติมสารเคมีล้นถังผสม, การลัดวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์
-สวิทช์อินพุต 2 ชุด (START/STOP)
-ขั้วต่อสายเป็นแบบ Safety Socket , 4 mm
-แรงดันใช้งาน 12-24VDC

2,860 ฿ Add
SIM-03 : Water Distribution Simulator

SIM-03 : Water Distribution Simulator

-ชุดจำลองการส่งจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำและจ่ายไปตามท่อส่งต่างๆ
-เพื่อศึกษาการควบคุมระบบปั๊มขึ้นสู่ถังสูง และการควบคุมส่งจ่ายน้ำผ่านระบบท่อส่งน้ำ
-สามารถแสดงระดับน้ำภายในถัง ได้ด้วยหลอด LED จำนวน 8 ดวง โดยแสดงค่าระดับน้ำที่สอดคล้องตามการควบคุมโดยอัตโนมัติ
-มีเซนเซอร์ตรวจวัดระดับ จำนวน 3 ระดับ คือ สูง/กลาง และ ต่ำ ให้สัญญาณเอาต์พุตที่สอดคล้องกับระดับน้ำภายในถัง
-วาล์วควบคุมท่อส่งจ่ายน้ำ จำลองด้วยหลอด LED จำนวน 3 ดวง
-ปั๊มสูบน้ำขึ้นสู่ถังพัก จำลองด้วยหลอด LED จำนวน 1 ดวง
-เซนเซอร์ตรวจจับการไหลของน้ำ ให้สัญญาณที่สอดคล้องกับการตรวจจับโดยอัตโนมัติ
-มีสวิทช์จำลองเหตุการณ์ให้กับเซนเซอร์ตรวจจับการไหล เพื่อจำลองเหตุการณ์เมื่อปั๊มทำงานแต่ไม่มีน้ำไหลภายในท่อ
-ฟังก์ชันตรวจสอบการควบคุมผิดพลาดซึ่งจะคอยตรวจสอบสัญญาณการควบคุมโดยอัตโนมัติ และแสดงผลด้วยหลอด LED ได้แก่ การแจ้งเตือนการเติมสารเคมีล้นถังพัก
-สวิทช์อินพุต 2 ชุด (START/STOP) , ขั้วต่อสายเป็นแบบ Safety Socket , 4 mm
-แรงดันใช้งาน 12-24VDC

2,860 ฿ Add
SIM-04 : Silo System Simulator

SIM-04 : Silo System Simulator

-ชุดจำลองระบบไซโล
-เพื่อศึกษาการควบคุมระบบป้อนวัตถุดิบเข้าและจ่ายออกจากไซโล
-สามารถแสดงระดับของวัตถุดิบภายในไซโล ได้ด้วยหลอด LED จำนวน 8 ดวง โดยแสดงค่าระดับที่สอดคล้องตามการควบคุมโดยอัตโนมัติ
-มีเซนเซอร์ตรวจวัดระดับ จำนวน 3 ระดับ คือ สูง/กลาง และ ต่ำ ให้สัญญาณเอาต์พุตที่สอดคล้องกับระดับวัตถุดิบภายในไซโล
-จำลองการทำงานของมอเตอร์ลำเลียงวัตถุดิบเข้าสู่เครื่องบด ด้วยหลอด LED
-จำลองการทำงานของมอเตอร์บดวัตถุด้วย ด้วยหลอด LED จำนวน 2 ดวง
-จำลองการทำงานของมอเตอร์ลำเลียงวัตถุดิบออกจากไซโล (Feed) ด้วยหลอด LED
-ฟังก์ชันตรวจสอบการควบคุมผิดพลาดซึ่งจะคอยตรวจสอบสัญญาณการควบคุมโดยอัตโนมัติ และแสดงผลด้วยหลอด LED ได้แก่ การแจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบล้มเครื่องบดและการแจ้งเตือนเมื่อวัตถุดิบล้นถังไซโล
-สวิทช์อินพุต 3 ชุด (FEED1/FEED2/STOP)
-ขั้วต่อสายเป็นแบบ Safety Socket , 4 mm
-แรงดันใช้งาน 12-24VDC

2,860 ฿ Add
SIM-05 : Water Filling Simulator

SIM-05 : Water Filling Simulator

-ชุดจำลองระบบบรรจุน้ำใส่ขวดอัตโนมัติ
-เพื่อศึกษาการควบคุมระบบลำเลียงขวดและการควบคุมระดับการบรรจุน้ำด้วยเซนเซอร์
-สามารถแสดงระดับน้ำภายในขวด ได้ด้วยหลอด LED จำนวน 4 ดวง โดยแสดงค่าระดับน้ำที่สอดคล้องตามการควบคุมโดยอัตโนมัติ
-เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งขวดเมื่อเคลื่อนที่มายังจุดบรรจุน้ำ แสดงผลด้วยหลอด LED และให้สัญญาณเอาต์พุตที่สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของขวด
-เซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำภายในขวดแสดงผลด้วยหลอด LED และให้สัญญาณเอาต์พุต เมื่อบรรจุน้ำได้ถึงระดับที่ต้องการ
-วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ จำลองด้วยหลอด LED
-ฟังก์ชันตรวจสอบการควบคุมผิดพลาดซึ่งจะคอยตรวจสอบสัญญาณการควบคุมโดยอัตโนมัติ และแสดงผลด้วยหลอด LED ได้แก่ การแจ้งเตือนการบรรจุน้ำจนล้นขวด
-สวิทช์อินพุต 2 ชุด (START/STOP)
-ขั้วต่อสายเป็นแบบ Safety Socket , 4 mm
-แรงดันใช้งาน 12-24VDC

2,860 ฿ Add
SIM-06 : Separate Product Simulator

SIM-06 : Separate Product Simulator

-ชุดจำลองระบบการคัดแยกผลิตภัณฑ์แบบอัตโนมัติ
-เพื่อศึกษาการควบคุมระบบคัดแยกผลิตภัณฑ์ผ่านสายพานลำเลียง
-สามารถแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนด้วยหลอด LED จำนวน 3 ดวง
-สามารถแสดงชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคัดแยกด้วยสีของหลอด LED (แดง/เขียงว)
-เซนเซอร์สำหรับตรวจจับและจำแนกชนิดของผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ชุด ให้สัญญาณเอาต์พุตที่สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ผ่านของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
-กระบอกหรือก้านคัดแยกผลิตภัณฑ์ จำลองการทำงานด้วยหลอด LED
-สามารถเลือกโหมดการป้อนวัตถุเข้าสู่ระบบสายพานลำเลียงได้ 2 โหมดคือ Manual และ Automatic
-ฟังก์ชันตรวจสอบการควบคุมผิดพลาดซึ่งจะคอยตรวจสอบสัญญาณการควบคุมโดยอัตโนมัติ และแสดงผลด้วยหลอด LED ได้แก่ การแจ้งเตือนเมื่อผลิตภัณฑ์เคลื่อนมาชนกับก้านคัดแยกผลิตภัณฑ์ และการเตือนเมื่อแยกผลิตภัณฑ์ผิดชนิด
-สวิทช์อินพุต 2 ชุด (START/STOP)
-ขั้วต่อสายเป็นแบบ Safety Socket , 4 mm
-แรงดันใช้งาน 12-24VDC

2,860 ฿ Add
 
 
Back to content | Back to main menu